Cistern

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt. Du måste anmäla om du ska installera eller skrota en cistern med en volym på mer än en kubikmeter.

Ska du installera eller ta en cistern ur bruk som rymmer mer än en kubikmeter, ska du anmäla det till miljö- och byggenheten.

Besikta din cistern regelbundet
Du som ägare av en cistern är ansvarig för att den inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt till exempel på grund av läckage. Det innebär att du ska se till att cisternen genomgår en besiktning regelbundet. Vilken typ av cistern du har påverkar hur ofta din cistern ska besiktigas. Du ska alltid skicka en kopia på besiktningsprotokollet till miljö- och byggenheten.

Anmäl skrotning av cistern
Ska du ta en cistern ur bruk måste du först tömma och rengöra den. Det bästa är sedan om du helt kan plocka bort och skrota cisternen. Men om det inte är möjligt så måste du i vilket fall säkerställa att cisternen inte kan bli påfylld av misstag genom att plombera eller ta bort påfyllnadsröret. Underjordiska cisterner är ibland svåra att avlägsna. Dessa kan du fylla med sand så du slipper marksättningar om cisternen rostar sönder.

Vi rekommenderar dig att anlita ett ackrediterat cisternföretag för tömning, rengöring och skrotning av cisterner. Ackrediterade företag kan du söka efter hos Swedac.

Farligt avfall
Tänk på att rester från rengöring samt eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall.

Övriga tillstånd som kan krävas

Bygglov
Tänk på att det krävs bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor
Ska du hantera brandfarliga och explosiva varor krävs det tillstånd.

Krav på skyddsåtgärder

 • Cisternen ska vara stadigt uppställd på tät yta och inte i närheten av ett känsligt område.
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
 • Regler finns för hur manhål och rörledningar ska sitta.
 • Droppskydd/spillplåtar ska finnas där risk för spill kan föreligga.
 • Godkänt överfyllnadsskydd ska finnas.
 • Cisternen ska märkas varaktigt med uppgift om: tillverkare,
  tillverkningsår, tillverkningsnummer, volym,
  beräkningstemperatur och innehållet högsta densitet.
 • Vätskenivån ska kunna bestämmas. En nivåkontroll för cisterner har till syfte att kontrollera lagringsmängd, upptäcka läckage och förhindra överfyllning vid tankning.
 • Läckagelarm bör finnas vid förvaring av särskilt riskabla
  kemikalier, oinvallade cisterner på obemannade anläggningar eller i särskilt känslig omgivning.
 • Slangbrottsventil samt tillgång till absorptionsmedel vid
  tankningsplatsen bör finnas.
 • Cisterner ovan jord bör vara invallade, ett absolut krav om cisternen finns inom ett vattenskyddsområde. Invallningen ska rymma den största cisternens volym eller den största volymen plus minst 10 % av övriga.
 • Besiktningskontroller ska ske var 3:e, 6:e eller 12:e år beroende på placering, korrosionsskydd samt vidtagna skyddsåtgärder.
 • Brukaren/ägaren ska regelbundet utöva tillsyn över cisternen. Tillsynen kan bestå i att kontrollera att inga läckage har skett från anordningarna, att anordningarna inte varit utsatta för någon yttre påverkan, att pumpar håller tätt samt att inga läckage i samband med tankning sker.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din ansökan.

I din anmälan behöver du inkomma med:

 • anmälan
 • situationsplan
 • tillverkningskontroll
 • konstruktionskontroll.

För avanmälan behöver du inkomma med :

 • anmälan
 • besiktningsprotokoll

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2024 13:26