Ulvaryd södra

Ny detaljplan för Ulvaryd södra

Ny detaljplan för Ulvaryd södra

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2023-12-04 att förslag av ny Detaljplan för Ulvaryd södra ska ställas ut för samråd.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Ulvaryd södra, Markaryds kommun. Föreslaget planområde ligger i Ulvarydsområdet, norr om Markaryds tätort.

Syftet med detaljplanen är att komplettera nuvarande verksamhetsområde i Ulvaryd genom att möjliggöra för drivmedel, hotell, restaurang och handel inom det föreslagna planområdet. Samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Planförslaget innebär att området kan utvecklas med drivmedel, hotell, restaurang och detaljhandel. Den medger även utrymme för tekniska anläggningar. Kvartersmarken för hotell, restaurang och detaljhandel tillåter en högre bebyggelse vilket medför ett gott skyltläge mot E4. Området har en god tillgänglighet till regionalt och nationellt vägnät via väg 117 och väg E4. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanens intentioner. Det föreslagna området är i översiktsplanen utpekat som landsbygd. Däremot fastslår ställningstagande för verksamheter och industri att befintliga verksamhetsområden bör förtätas och kompletteras, vilket följer planförslagets ändamål.

Planärendet genomförs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900) och är;

  • föremål för samråd under tiden 2023-12-11 t.o.m. 2024-01-22.

Samrådets syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023 13:15