Del av kv. Uven

Ny detaljplan. Del av kv. Uven

Ny detaljplan. Del av kv. Uven

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2023-11-13 att Detaljplan för del av Kv. Uven ska ställas ut för samråd.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av kv. Uven, Markaryds kommun. Föreslaget planområde ligger i kv. Uven i de västra delarna av Markaryds centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Attraktiv boendemiljö med balkonger och uteplatser i sydväst läge, gemensam mötesplats och att skapa tydligare gaturum är vägledande tema vid framtagandet av detaljplanen och dess utformning.

Den kommuntäckande översiktsplanen anger rekommenderad markanvändning till mångfunktionell bebyggelse. Planområdet ingår i den tätbebyggda ortsstrukturen och kommunens viljeinriktning att prioritera förtätning i kollektivtrafiknära lägen och bostäder med goda möjligheter till mötesplatser, rekreation och service. Planförslaget föreslår förtätning i centrala Markaryd och bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner. Planförslaget bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Planärendet genomförs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900) och är;

  • föremål för samråd under tiden 2023-11-20 t.o.m. 2023-12-11.

Samrådets syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023 09:43