Del av kv. Uven

Ny detaljplan. Del av kv. Uven

Ny detaljplan. Del av kv. Uven

Kommunfullmäktige har den 29 april 2024 § 60 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 7 maj 2024 anslagits på kommunens anslagstavla.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Attraktiv boendemiljö med balkonger och uteplatser i sydväst läge, gemensam mötesplats och att skapa tydligare gaturum är vägledande tema vid framtagandet av detaljplanen och dess utformning.

Den kommuntäckande översiktsplanen anger rekommenderad markanvändning till mångfunktionell bebyggelse. Planområdet ingår i den tätbebyggda ortsstrukturen och kommunens viljeinriktning att prioritera förtätning i kollektivtrafiknära lägen och bostäder med goda möjligheter till mötesplatser, rekreation och service. Planförslaget föreslår förtätning i centrala Markaryd och bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner. Planförslaget bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har

  • varit föremål för samråd under tiden 2023-11-20 t.o.m. 2023-12-11
  • varit föremål för granskning under tiden 2024-02-19 t.o.m. 2024-03-04

Planförslaget får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Möjligheten finns då för sakägare att överklaga inom tre veckor från antagandet. Om inget överklagande inkommit till kommunen under denna tid så får detaljplanen laga kraft.

Samtliga handlingar finns tillgängliga under Handlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024 08:47