Barnhälsoteam

Barn på gunga

Alla som arbetar inom förskolan har ansvar för att erbjuda alla barngrupper och alla barn en god miljö för utveckling, lärande och lek samt särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling.

Forskning visar att tidiga insatser i förskolan kan leda till bättre skolresultat och därmed gynna barnens fortsatta liv och utveckling. I Markaryds kommun finns därför ett barnhälsoteam med uppdrag att tillsammans med förskolornas rektorer och pedagogiska personal stödja och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i förskolan, samt säkerställa barns rätt till stöd.

Barnhälsoteam

Barnhälsoteamet består av specialpedagoger, socionom och logoped. Teamet arbetar som stöd till rektor och den pedagogiska personalen i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på organisations- och gruppnivå. Teamet arbetar också stödjande på individnivå för barn i behov av särskilt stöd och deras vårdnadshavare, tillsammans med rektor och pedagogisk personal, samt i samverkan med andra stödinsatser som exempelvis barnhälsovården (BHV), barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), logopedmottagningen och socialtjänsten.

Om du har frågor eller är orolig för ditt barn

Om du som vårdnadshavare är orolig för hur ditt barn mår och utvecklas, kan du kontakta din BHV-sjuksköterska eller personal inom förskolan. De kan hjälpa till att få kontakt med barnhälsoteamet. Vid behov, kan även andra personer som anses viktiga för barnet medverka. När man samarbetar kring ett enskilt barn, sker det alltid tillsammans med vårdnadshavare och endast med ett uttryckt samtycke.

Se kontaktuppgifter till våra förskolor Öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till Barnhälsoteamet

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Marie-Louise Johansson

specialpedagog

mari-louise.johansson@markaryd.se

0433-72201

Charlotta Oxnard

specialpedagog

charlotta.oxnard@markaryd.se

0433-72424

Ann-Charlotte Olsson

socionom

ann-charlotte.olsson@markaryd.se

0433-72451

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 15:29