Elevhälsans medicinska insats

hjärta prästkrage

Elevhälsans medicinska insatser (EMI, tidigare Skolhälsovården) består av skolsköterskor, skolläkare, medicinskt ledningsansvarig och verksamhetschef. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare.

EMI:s främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

I förskoleklass tar EMI över ansvaret från barnhälsovården (BHV) och beställer en sammanfattning från den mottagning barnet har varit inskriven på. Uppföljningen av tillväxt, syn och vid behov hörsel sker i samband med ett hälsobesök som omfattar hälsosamtal och allmänna hälsokontroller. Syftet med hälsosamtalen är att stödja en hälsosam livsstilsutveckling och att tidigt upptäcka ohälsa. I hälsosamtalet får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka möjligheterna att leva ett hälsosamt liv. Målet är att främja barnets välmående, vilket inte bara omfattar fysisk hälsa utan även psykiskt välmående.

Elever erbjuds även vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Elever kan också vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Förskoleklass

Uppgift från vårdnadshavare om barnets tidigare sjukdomar, ärftlighet, allergi med mera. Hälsoenkät, hälsosamtal om trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt eventuella hälsoproblem eller svårigheter.

Undersökning av längd, vikt, syn. Hörselkontroll utförs vid behov.

Årskurs 2

Undersökning av längd och vikt och hälsosamtal om trivsel och kamratrelationer.

Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Hälsoenkät och hälsosamtal om skolsituationen, trivsel, kamratrelationer, kost, sömn, fysisk aktivitet samt eventuella fysiska eller psykiska hälsoproblem.

Undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 5

Erbjudande till både pojkar och flickor om vaccination mot humant papillomvirus (HPV). HPV-infektion kan orsaka cellförändringar som på sikt kan leda till cancer i livmoderhals, svalg, könsorgan och ändtarmsöppning.

Årskurs 7

Hälsoenkät och hälsosamtal om skolsituationen, trivsel, kamratrelationer, pubertet, sex och samlevnad, kost, sömn, fysisk aktivitet, tobak/alkohol/droger och eventuella fysiska eller psykiska hälsoproblem.

Undersökning av längd, vikt, och rygg.

Årskurs 8

Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Årskurs 1 i gymnasiet

Hälsoenkät och hälsosamtal om skolsituationen, kamratrelationer, kost, sömn, fysisk aktivitet, sex och samlevnad, tobak/alkohol/droger och eventuella fysiska eller psykiska hälsoproblem.

Undersökning av längd och vikt.

Komplettering av vaccinationer.

All kontakt med EMI är frivillig och kostnadsfri. Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och får bara dela information vidare när det finns ett medgivande. All kontakt dokumenteras i elevhälsojournalen vilken är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insatser har tillgång till. Genom att den följer eleven under alla skolår ger den skolsköterskan och skolläkaren viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till barn- och elevhälsochefen som också är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, eller till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Dina synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om det görs skriftligt kan du använda kommunens formulär som nås via hemsidans startsida ”Säg vad du tycker”. Verksamhetschefen bekräftar omgående att ditt klagomål tagits emot och ansvarar sedan för att du får ett svar. Svar tillhandahålls skyndsamt med en förklaring till vad som hänt och besked om förslag på åtgärd.

Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den. Synpunkter och klagomål sammanställs årligen och inkluderas i verksamhetens patientsäkerhetsberättelse.

Kontakt med skolsköterska och skolläkare

Som elev eller vårdnadshavare är du välkommen att kontakta skolsköterskan för frågor om barns och ungdomars hälsa. Det kan exempelvis handla om mående, utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer. Skolläkaren finns tillgänglig för stöd i medicinska bedömningar gällande främst tillväxt, acne, testikelkontroll, viktproblem, ryggkontroll och övriga skolrelaterade problem. Tid till skolläkarmottagningen bokas via skolsköterskan.

Markaryds skola F-6 och Traryds skola

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Åsa Bramwehl

skolsköterska

asa.bramwehl@markaryd.se

0433-72191

Markaryds skola 7-9

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Roma Lund

skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig

roma.lund@markaryd.se

0433-72165

Strömsnässkolan F-6 , 7-9 samt anpassade grundskolan

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Ida Bengtsson

Skolsköterska

ida.bengtsson@markaryd.se

0433-72219

Timsfors skola och Kunskapscentrum Markaryd (KCM)

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Anna Lennwall

skolsköterska

anna.lennwall@markaryd.se

0433-72337

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2024 08:33