Central barn- och elevhälsa

Elevhälsa

Barn- och elevhälsoarbetet i Markaryds kommun sker i det dagliga arbetet på förskolorna och skolorna i mötet mellan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal, under rektors ledning.

För att säkerställa barn och elevers tillgång till barn- och elevhälsans kompetenser på alla förskolor och skolor i kommunen, är barn- och elevhälsans medarbetare organiserade i en central barn- och elevhälsa, under ledning av barn- och elevhälsochefen. Den centrala organisationen möjliggör att barn- och elevhälsans tjänster kan fördelas i förhållande till barns och elevers skiftande behov på olika förskole- och skolenheter. Utöver ökad likvärdighet i barn- och elevhälsoarbetet och utbildningen, bidrar den centrala barn- och elevhälsan till kontinuerligt erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, struktur och samsyn, samt likvärdighet och kvalitet inom respektive profession.

På central nivå sker även patientsäkerhets- och kvalitetsarbete för de professioner som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (skolsköterska, skolläkare, psykolog och logoped). Egenkontroller görs enligt plan samt kontinuerlig uppföljning av journalföring, riskanalyser och inrapporterade avvikelser.

Om du som elev eller vårdnadshavare vill ha hjälp

Kontakta i första hand personal på din eller ditt barns förskola eller skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2023 14:12