Central barn- och elevhälsa

Elevhälsa

Barn- och elevhälsoarbetet i Markaryds kommun sker i det dagliga arbetet på förskolorna och skolorna i mötet mellan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal, under rektors ledning.

För att säkerställa barn och elevers tillgång till barn- och elevhälsans kompetenser på alla förskolor och skolor i kommunen, är barn- och elevhälsans medarbetare organiserade i en central barn- och elevhälsa, under ledning av barn- och elevhälsochefen. Den centrala organisationen möjliggör att barn- och elevhälsans tjänster kan fördelas i förhållande till barns och elevers skiftande behov på olika förskole- och skolenheter. Utöver ökad likvärdighet i barn- och elevhälsoarbetet och utbildningen, bidrar den centrala barn- och elevhälsan till kontinuerligt erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, struktur och samsyn, samt likvärdighet och kvalitet inom respektive profession.

På central nivå sker även patientsäkerhets- och kvalitetsarbete för de professioner som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (skolsköterska, skolläkare, psykolog och logoped). Egenkontroller görs enligt plan samt kontinuerlig uppföljning av journalföring, riskanalyser och inrapporterade avvikelser.

Centrala teamet

Utöver barnhälsoteamet och elevhälsoteamen på skolorna, finns det i den centrala barn- och elevhälsan tillgång till stödjande funktioner som arbetar övergripande mot alla förskolor och skolor. Det centrala teamet är en resurs för rektorer, pedagoger samt barn- och elevhälsoteam. Teamet kan ge stöd på organisations-, grupp- och individnivå, i form av exempelvis konsultation, handledning, fortbildning och utredning. Frågeställningarna kan handla om särskilt stöd, tillgängliga lärmiljöer, närvaro/frånvaro, kränkande behandling, tidiga insatser, psykosociala svårigheter, samverkan med socialtjänst och samhällets övriga stödinsatser för barn, unga och familjer, samt utredning och mottagande i grundsärskola med mera. Det centrala teamet ger även stöd till barn, elever och vårdnadshavare i vissa situationer, efter ansökan från rektor.

Om du som elev eller vårdnadshavare vill ha hjälp

Kontakta i första hand personal på din eller ditt barns förskola eller skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2023 11:37

Kontakt

Jenny Strand

Elevhälsochef

jenny.strand@markaryd.se
043372405

Emma Brandt

Skolpsykolog

emma.brandt@markaryd.se
043372092