VA-Taxa

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar.

  • Anläggningsavgiften vilken är en engångsavgift som ska betalas när en fastighet ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet.
  • Brukningsavgiften vilken faktureras löpande är uppdelad i fasta årskostnader och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.

För att ta del av kommunstyrelsens olika avgifter och taxor för Markaryds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar se taxor under styrande dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2023 14:33
Sidansvarig: Lina van der Putten