Bygga, bo och miljö

Anslutning av fastighet

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad servisansökan. Ansökan bör göras snarast, då en nyanslutning många gånger kräver utbyggnad av befintligt ledningsnät vilket kan ta tid.

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen ska
följande villkor vara uppfyllda:

  • Servisansökan ska vara inskickad till VA-verket.
  • Anläggningsavgiften ska vara betald.
  • Vattenmätare ska ha installerats på fastigheten och ett abonnemang ska vara upplagt på fastighetsägaren.

Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt upprättats
och fastighetsägaren informerats om detta. Avgift debiteras enligt gällande VA-taxa. Anläggningsavgift ska även erläggas vid viss om- eller tillbyggnad och fastighetsreglering.

Prisexempel inklusive moms, enligt 2018 års taxa, för enbostadshus med bruttoarea, BTA, på max 150 kvm och varierade tomtytor.

Anläggningsavgifter

Tomtyta

800 kvm 

1000 kvm

1200 kvm

Anslutning vatten, spill- och dagvatten

71 891 

78 736  

85 581

Anslutning vatten, och spillvatten

58 084

63 560

69 036

Anslutning spillvatten

38 230

41 652

45 075 

Anslutning vatten 

26 135

28 198

30 242

*Observera att tomtyteavgift erläggs enligt faktisk tomtyta (27,38 kr/ m²). Byggs bostad med bruttoarea, BTA, på max 300 kvm erläggs avgift för ytterligare byggenhet enligt gällande taxa.
Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

Vattenmätare

Innan vattnet får släppas på måste en vattenmätare installeras i fastigheten. Anmälan om uppsättning av vattenmätare ska göras omgående till VA-verket.

Innan mätaruppsättning sker ska anläggningsavgiften vara
betald och mätarkonsol vara på plats. Den plats där mätaren ska monteras ska
uppfylla VA-verkets krav. Mer information kring vattenmätare finns under
rubriken Dricksvatten.

Vatten under byggtiden

Under byggnation finns ofta behov av vatten. Önskas byggvatten kontakta VA-verket. Debitering av byggvatten sker enligt gällande VA-taxa.

Observera att det är absolut förbjudet att själv släppa på vattnet genom att öppna servisventilen. Endast VA-personal får öppna och stänga servisventilen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021 11:31
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Isak Lång

Enhetschef

isak.lang@markaryd.se
043372047