Bygglovsprocessen, steg för steg

Här beskrivs bygglovsprocessen steg för steg

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Då kan det vara bra att ha kännedom om bygglovsprocessens olika steg.

Tänk på!

När handläggaren i ditt ärende konstaterat att allt är komplett, det är först då som vi börjar räkna de 10 handläggningsveckorna för din bygglovsansökan och inte dagen då du sänder in din ansökan.
Så var ute i god tid med din ansökan.

Bygglovsprocessen - steg för steg


Vi har tagit fram en steg för steg lista för att du ska kunna följa processen i din ansökan.

Inför byggprojektet

För att veta om du behöver bygglov eller inte finns en mängd olika parametrar att ta hänsyn till. Här går vi igenom de mest övergripande.

Vilka förutsättningar finns
Beroende på vad du ska bygga och på vilken plats finns det olika förutsättningar för ditt projekt. Ligger fastigheten inom detaljplanerat område ska du noga granska detaljplanen. Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område gäller andra regler. Ta reda på om det finns en detaljplan som gäller för den aktuella fastigheten.

Vad ska du bygga
Beroende på vilken typ av byggprojekt du planerar behövs olika typer av underlag (ritningar och kartor). Du hittar mer information om vad som specifikt krävs inför just ditt projekt.

Hur ska bygget se ut
Om du har en idé om vad du ska bygga gäller det att få ner den visionen på papper. Ta gärna hjälp av någon som ritar åt dig om du är osäker på hur man gör. På så sätt ser du till att ritningarna blir fackmannamässigt utförda och din ansökan kan behandlas fortare. Kommunen får inte lov att rekommendera någon specifik arkitekt och kan därför inte hjälpa dig med detta.

Gamla ritningar
Ska du bygga till eller vill ta del av de ritningar och bygglov som redan finns för fastigheten kan du vända dig till miljö- och byggenhetens arkiv.

Begärda handlingar kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Informera grannarna
Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna i ett tidigt skede. Det minskar risken för att bygglovet överklagas.

Energi- och klimatrådgivning
Tänk energismart i alla byggprojekt, oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar.

Vad kostar ett bygglov
Bygglov kostar olika beroende på projektets omfattning och det kan vara svårt att få en slutgiltig kostnad före alla handlingar är inlämnade. Det är omfattningen av byggnationen som påverkar kostnaden.

Behöver du en kontrollansvarig
Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvarig för ditt projekt. Denna person är din sakkunnige under projektet och ser till att byggprojektet utförs fackmannamässigt och följer gällande byggnationskrav. Kontrollansvarig måste vara certifierad och får inte vara släkt eller arbetskamrat till dig.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga som certifierats av RISE eller av Kiwa på följande länkar:

Vad gäller för förhandsbesked
Om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och du planerar att bygga nytt eller stycka av en tomt för nybyggnation, kan du ansökan om förhandsbesked. Förhandsbesked är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på just den plats du tänkt dig. För den sådan ansökan erfordras ej några ritningar på din tänkta byggnad, dvs. plan-, fasad- och sektionsritningar. På så sätt kan du spara både tid och pengar.

Behov av kartunderlag
Innan du skickar in din ansökan behöver du beställa en karta hos kommunen.

Skicka in din ansökan

Tänk på att det är viktigt att handlingarna är kompletta från början. Det är först när en handläggare har tittat på ditt ärende och konstaterat att allt är komplett, som vi börjar räkna de 10 handläggningsveckorna för bygglovsansökan, inte dagen då du sänder in din ansökan.

Ansök digitalt:

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ansökan via mail till byggr@markaryd.se.


Ansökan handläggs

Ansökan mottages och diarienummer tilldelas
När vi registrerat din ansökan skickas en bekräftelse till dig med ett unikt diarienummer för just ditt ärende. Har du sänt in en ansökningsblankett och uppgett mejladress, får du besked den vägen, annars skickas brev till dig.

Komplett ansökan utreds
Handläggaren bedömer om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs för just ditt projekt. Om någon handling saknas eller om ritningarna inte är fackmannamässiga, kontaktar vi dig.
OBS! Det är från den dag då handlingarna fastställs som kompletta som handläggningstiden på 10 veckor räknas.

Handläggning
När ärendet är komplett kan ansökan handläggas. Det innebär att vi kontrollerar så att ansökan följer de bestämmelser som gäller. Tiden för detta är 10 veckor.

Grannehörande/remiss
Beroende på hur ditt projekt ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera. Grannyttrande kan tyvärr förlänga handläggningstiden ytterligare, men det kommuniceras i så fall till dig.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan om det du bygger innebär att:

  • det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
  • det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

Du får ett besked

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in, kan ett beslut om bygglov fattas. Om inga grannar eller andra sakägare är emot ditt projekt kan din tilldelade handläggare fatta beslut om bygglov. Om en sakägare har haft invändningar mot något i bygglovsansökan eller om ansökan inte kan beviljas/godkännas av handläggare, får du besked om det.

Om bygglov inte beviljas
Det finns ofta möjlighet att ändra på ansökan i dialog med din handläggare för att få till en godtagbar lösning. Det finns även möjlighet att ta tillbaka en ansökan, men om beslutet är taget, kommer ändå bygglovsavgiften tas ut. Om du drar tillbaka ansökan om bygglov före beslut, debiteras du för eventuella tjänster som redan utförts.

Om bygglovet godkänns
När bygglovet godkänts, måste du avvakta tills du får ett startbesked innan du påbörjar ditt projekt. När du fått startbesked måste du börja bygga inom två år från att bygglovsbeslutet. Om åtgärden inte har påbörjats inom två år från att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft upphör bygglovet per automatik att gälla.

Överklagan
I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. De har tre veckor på sig att överklaga efter att dem har emottagit bygglovsbeslutet. Om ingen överklagan kommer in, vinner beslutet laga kraft. Beslutet annonseras också i Post- och inrikes Tidningar. Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Post- och inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.
Information om att överklaga ett ärende hos Länsstyrelsens Länk till annan webbplats.

Betalning
När du ansöker om bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8 § i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige.

Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift. Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Att återta en ansökan innan handläggningen påbörjats kostar ingenting. Om du drar tillbaka ansökan om bygglov före beslut, debiteras du för eventuella tjänster som redan utförts.

Tekniskt samråd och startbesked


Ditt bygglov är godkänt
Grattis! Nu kan ditt projekt börja på riktigt.

Tekniskt samråd
När du har fått bygglov och ditt projekt kräver ett tekniskt samråd behöver du eller din kontrollansvarig kontakta miljö- och byggenheten för att boka tid.

Ett tekniskt samråd ska alltid hållas om det krävs en kontrollansvarig eller om du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd. Inför mötet ska du som byggherre skicka in de handlingar som begärs för ett startbesked. Vilka dessa handlingar är framgår i ditt beviljade bygglovsbeslut. Exempel är kontrollplan, konstruktionsritningar, brandskyddsbeskrivning etc.

På det tekniska samrådet kommer ni framförallt att diskutera de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan. Avsikten är att alla inblandade ska få en överblick över vad som kommer att ske, hur det ska utföras, i vilken ordning det kommer att ske och vem som gör vad i processen. Även krav som prövas i bygglovet, till exempel tillgängligheten följs upp och förtydligas i det tekniska samrådet. Miljö- och byggenheten kommer att skriva protokoll från mötet och delge berörda parter.

Exempel på punkter som kommer tas upp på det tekniska samrådet är:

  • arbetets planering och organisation
  • byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar
  • inventering av farligt avfall (vid en rivningsåtgärd)
  • behov av miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder
  • behov av färdigställandeskydd
  • behov av utstakning
  • behov av ytterligare handlingar


Startbesked
Ett startbesked får du när handläggaren ser att projektet förväntas uppfylla gällande lagar och regler. Först efter ett beviljat startbesked kan du sätta igång med ditt projekt. Påbörjas byggnation före startbesked har beviljats, kommer en byggsanktionsavgift att tas ut.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen och det framgår vilka handlingar som du som byggherre ska lämna in inför ett beslut om slutbesked. Exempel på handlingar är kontrollplan, kontrollansvariges utlåtande, relationsritningar, brandskyddsbeskrivning, protokoll från installationsbesiktningar mfl.

I bygglovsbeslutet framgår om det krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan lämnas. Läs hela beslutet och vad som erfordras för ett tekniskt samråd. Om inget samråd krävs kan ett startbesked beviljas med bygglovsbeslutet. Detta gäller endast vid enklare projekt.

OBS! Det är först när startbesked beviljats som du får påbörja ditt projekt.

Arbetsplatsbesök

Minst ett arbetsplatsbesök kommer att göras om ditt ärende har krävt ett tekniskt samråd.

Vid platsbesöket följer inspektören upp arbetets gång, stämmer av kontrollplanen, ser över egenkontroller, säkerheten på plats, arbetsplatsens disposition och bestämmer tid för kommande arbetsplatsbesök. Kontrollansvarig behöver närvara vid arbetsplatsbesöket. Miljö- och byggnadsnämnden skriver ett protokoll från besöket och delger berörda parter.

Slutsamråd

Meddela i god tid att du börjar bli klar
I god tid ska du meddela miljö- och byggenheten att ditt byggprojekt börjar bli klart. Du kommer överens med kontrollansvarig och handläggaren om tid för slutsamråd på platsen. Du och kontrollansvarige får i så fall en kallelse. Handläggaren kan även kalla andra berörda parter att närvara vid slutsamrådet.

Genomgång av dokumentation och arbetet som genomförts
Vid slutsamrådet går ni igenom hur kontrollplanen och andra villkor har följts och förutsättningarna för slutbesked diskuteras. Slutsamrådet protokollförs och delges berörda parter.

Slutbesked

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om slutbesked.

Slutbesked
Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du få ett slutbesked från miljö- och byggenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i startbeskedet och i kontrollplanen.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:56