Bygga, bo och miljö

Förhandsbesked

Du som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov lämnas in.

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på den tänkta platsen.
Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående ärende som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. Genom att ansöka om ett förhandsbesked får du tidigt svar om möjligheten att få bygglov så att du slipper planera i onödan.

Finns det en detaljplan för området är oftast ett förhandsbesked onödigt och då kan du istället ansöka om bygglov direkt.

I de här fallen är det vanligt att ansöka om förhandsbesked:

  • om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område
  • om du vill stycka av mark till en ny fastighet

Det finns inget krav på förhandsbesked utan det är frivilligt att söka ett sådant. Man kan alltså ansöka om bygglov utan att först ansöka om förhandsbesked. 

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

  • Ansökan om förhandsbesked.
  • Karta/situationsplan. Här markerar du in den nya
    byggnadens och även befintliga byggnaders placering och planerad
    in- och utfart samt en beskrivning av hur du planerar att lösa vatten och avlopp.

Blankett för ansökan om förhandsbesked finns på Blanketter och e-tjänster.

Vad behöver jag göra när jag har fått mitt förhandsbesked?

Du ska lämna in ansökan om bygglov och kontrollansvarig innan du kan börja med projektet. I bygglovet prövas då först att förslaget stämmer med
förhandsbeskedets förutsättning, men även byggnadens utseende och läge mera i detalj, påverkan för grannar, utfarter med mera.

Inför startbesked ska byggnadens tekniska förutsättningar och förslag på kontrollplan redovisas. Vid ett tekniskt samråd mellan sökande, kontrollansvarig samt miljö- och byggenhetens byggnadsinspektör går man igenom de redovisade förutsättningarna. Därefter får du ett startbesked och kan få påbörja byggnationen.

Innan du fått detta startbesked kan du inte påbörja några som helst
byggnadsarbeten. 

Giltighetstid

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.


Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med någon av oss handläggare på miljö- och byggenheten innan du lämnar in din ansökan och det kan vara bra med en kontakt redan när du hittat någon plats som du tycker skulle vara lämplig.

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020 10:34

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60