Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Marklov

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

När marklov krävs inom detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge. Med en avsevärd ändring är praxis mer än 0,5 meter. Detta gäller både om marken blir lägre eller högre. Detta gäller
både för tomter och för allmänna platser. 

När marklov inte krävs inom detaljplan

Om det i detaljplanen är bestämt ett visst höjdläge för markytan krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till den angivna nivån. 

För trädfällning eller skogsplantering inom detaljplan

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär inte att kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande åtgärder.  

Frivillig ansökan om marklov

Även om marklov inte krävs för en åtgärd så har man rätt att få en ansökan prövad om man vill det. En frivillig ansökan kan man göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen. 

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

  • Ansökan (samt en förklarande text som beskriver hur marken ska ändras om detta inte tydligt framgår på situationsplanen).
  • Situationsplan alt. nybyggnadskarta som tydligt visar området över marken som ska ändras samt hur mycket i höjdled.
  • Sektionsritning som visar befintlig marknivå resp. ny marknivå.

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så behövs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovhandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan.

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020 10:34

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60