Anmälansprocessen, steg för steg

Här beskrivs anmälansprocessen steg för steg.

Ska du installera kamin, bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Då kan det vara bra att ha kännedom om anmälansprocessens olika steg.

Tänk på!

När handläggaren i ditt ärende konstaterat att allt är komplett, det är först då som vi börjar räkna de 4 handläggningsveckorna för din anmälan och inte dagen då du sänder in din anmälan.
Så var ute i god tid med din anmälan.

Anmälansprocessen - steg för steg


Vi har tagit fram en steg för steg lista för att du ska kunna följa processen i din anmälan.

Inför byggprojektet

För att veta om du behöver göra en anmälan eller inte finns en mängd olika parametrar att ta hänsyn till. Här går vi igenom de mest övergripande.

Vilka förutsättningar finns
Beroende på vad du ska bygga och på vilken plats finns det olika förutsättningar för ditt projekt. Ligger fastigheten inom detaljplanerat område ska du noga granska detaljplanen. Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område gäller andra regler. Ta reda på om det finns en detaljplan som gäller för den aktuella fastigheten.

Vad ska du bygga
Beroende på vilken typ av byggprojekt du planerar behövs olika typer av underlag (ritningar och kartor). Du hittar mer information om vad som specifikt krävs inför just ditt projekt.

Hur ska bygget se ut
Om du har en idé om vad du ska bygga gäller det att få ner den visionen på papper. Ta gärna hjälp av någon som ritar åt dig om du är osäker på hur man gör. På så sätt ser du till att ritningarna blir fackmannamässigt utförda och din ansökan kan behandlas fortare. Kommunen får inte lov att rekommendera någon specifik arkitekt och kan därför inte hjälpa dig med detta.

Gamla ritningar
Ska du bygga till eller vill ta del av de ritningar och bygglov som redan finns för fastigheten kan du vända dig till miljö- och byggenhetens arkiv.

Begärda handlingar kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Informera grannarna
Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna i ett tidigt skede. Det minskar risken för att bygglovet överklagas.

Energi- och klimatrådgivning
Tänk energismart i alla byggprojekt, oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar.

Vad kostar en anmälan
Anmälan kostar olika beroende på projektets omfattning och det kan vara svårt att få en slutgiltig kostnad före alla handlingar är inlämnade. Det är omfattningen av byggnationen som påverkar kostnaden.

Behöver du en kontrollansvarig
Om en åtgärd kräver anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvarig för ditt projekt. Denna person är din sakkunnige under projektet och ser till att byggprojektet utförs fackmannamässigt och följer gällande byggnationskrav. Kontrollansvarig måste vara certifierad och får inte vara släkt eller arbetskamrat till dig.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga som certifierats av RISE eller av Kiwa på följande länkar:

Behov av kartunderlag
Beroende på vilken åtgärd du ska göra behöver du antingen beställa en karta hos kommunen eller hämta en karta från Lantmäteriet. Vilken typ av karta du behöver framgår på våra sidor för just den specifika åtgärden.

Skicka in din anmälan

Tänk på att det är viktigt att handlingarna är kompletta från början. Det är först när en handläggare har tittat på ditt ärende och konstaterat att allt är komplett, som vi börjar räkna de 4 handläggningsveckorna för din anmälan, inte dagen då du sänder in din anmälan.

Ansök digitalt:

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din anmälan via mail till byggr@markaryd.se

Anmälan handläggs

Anmälan mottages och diarienummer tilldelas
När vi registrerat din anmälan skickas en bekräftelse till dig med ett unikt diarienummer för just ditt ärende. Har du sänt in en anmälningsblankett och uppgett mejladress, får du besked den vägen, annars skickas brev till dig.

Komplett anmälan utreds
Handläggaren bedömer om din anmälan innehåller alla handlingar som krävs för just ditt projekt. Om någon handling saknas eller om ritningarna inte är fackmannamässiga, kontaktar vi dig.
OBS! Det är från den dag då handlingarna fastställs som kompletta som handläggningstiden på 4 veckor räknas.

Handläggning
När ärendet är komplett kan anmälan handläggas. Det innebär att vi kontrollerar så att anmälan följer de bestämmelser som gäller. Tiden för detta är 4 veckor.

Grannehörande/remiss
Beroende på hur ditt projekt ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera. Grannyttrande kan tyvärr förlänga handläggningstiden ytterligare, men det kommuniceras i så fall till dig.

Sakägare har rätt att yttra sig om din anmälan om det du bygger innebär att:

  • det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
  • det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

Du får ett besked

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in, kan ett beslut fattas. Om inga grannar eller andra sakägare är emot ditt projekt kan din tilldelade handläggare fatta beslut om din anmälan. Om en sakägare har haft invändningar mot något i anmälan eller om din anmälan inte kan beviljas/godkännas av handläggare, får du besked om det.

Om anmälan inte beviljas
Det finns ofta möjlighet att ändra på anmälan i dialog med din handläggare för att få till en godtagbar lösning. Det finns även möjlighet att ta tillbaka en anmälan, men om beslutet är taget, kommer ändå avgiften tas ut. Om du drar tillbaka anmälan före beslut, debiteras du för eventuella tjänster som redan utförts.

Om anmälan godkänns
När du fått startbesked måste du börja bygga inom två år från att du fått beslutet. Om åtgärden inte har påbörjats inom två år från att beslutet vunnit laga kraft upphör anmälan per automatik att gälla.

Betalning
När du gör en anmälan tar kommunen ut en avgift. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8 § i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige.

Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift. Faktura för anmälan skickas efter beslutet. Att återta en anmälan innan handläggningen påbörjats kostar ingenting. Om du drar tillbaka anmälan före beslut, debiteras du för eventuella tjänster som redan utförts.

Arbetsplatsbesök

Eventuellt kan arbetsplatsbesök komma att göras om ditt ärende kräver det.

Vid platsbesöket följer inspektören upp arbetets gång, stämmer av kontrollplanen, ser över egenkontroller, säkerheten på plats, arbetsplatsens disposition. Om du ska göra ett ingepp i bärande konstruktion kan det behövas att din kontrollansvarige även behöver närvara vid arbetsplatsbesöket. Miljö- och byggnadsnämnden skriver ett protokoll från besöket och delger berörda parter.

Slutbesked

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla om slutbesked.

Slutbesked
Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du få ett slutbesked från miljö- och byggenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i startbeskedet och i kontrollplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:55