Ritningsexempel

Här hittar du detaljerad information samt ritningsexempel på vad som behöver finnas med på de olika ritningstyperna.

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du bifoga ett antal handlingar som beskriver vad du planerar att göra. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och visa på vilka åtgärder som ska utföras. Ju tydligare handlingarna är desto snabbare går handläggningen och vi på miljö- och byggenheten behöver inte begära in kompletteringar.

Vilken information måste framgå på en ritning

Det är viktigt att ritningarna innehåller den information som krävs. Ritningarna måste vara tydliga, möjliga att skanna i svartvitt samt vara fackmannamässigt utförda. Ritningarna behöver därför uppfylla vissa minimikrav. När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Höga krav på ritningar
Vi ställer höga krav på ritningar. Det beror bland annat på att risken för fel och missförstånd minskar, att ovana personer ska kunna förstå dem, att ritningarna ska kunna arkiveras samt att handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning vid granskningen.

Krav på vad en ritning ska innehålla


Fackmannamässiga ritningar
Att ritningarna är fackmannamässiga innebär att de ska vara ritade med rena tunna svarta linjer på vit bakgrund antingen med linjal eller digitalt verktyg. De ska vara skalenliga och innehålla tydliga mått, siffror, text och symboler. Måttsättning ska anges i meter med minst en decimal alternativt i millimeter. Höjd, längd, bredd samt avstånd ska vara med. Ritningarna ska även ha en skallinjal och ett ritningshuvud.

Ritningshuvud
Ett ritningshuvud kan se ut på olika sett men det ska ge information om ritningens innehåll. Det ska innehålla fastighetsbeteckning, vad det är du ska göra för åtgärd, vad för slags ritning det är, skala samt datum då ritningen skapades och eventuellt datum för ändring.

Skala
En skala redovisar hur stort något är i verkligheten genom att rita en förminskning. Den första siffran gäller för ritningen och den andra för verkligheten. I skala 1:100 motsvarar alltså en centimeter på ritningen 100 centimeter i verkligheten.

Ritningens format
Alla ritningar och övriga handlingar ska levereras som separata PDF-filer i skalenlig originalstorlek. Namnge filerna så att filnamnet beskriver typen av ritning t ex 02_Fasad norr.

Informationsfolder med exempelritningar för:

Tänk på!

Tänk på att du måste skicka in fackmannamässiga ritningar.
Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Krav som ställs på olika typer av ritningar

Du kan läsa om de olika ritningstyperna i checklistan nedan.

Situationsplanen visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån. Den ritas på kartunderlag som beställs från kommunens mät- och kartenhet.
Situationsplanen ska vara i skala anpassad till projektet t ex 1:400 och ha skallinjal och norrpil.

Situationsplanen

 • visar var nya byggnader och tillbyggnader ska placeras
 • visar ny-/tillbyggnadens längd och bredd
 • visar färdig golvhöjd för entréplanet (FG)
 • visar tre vinkelräta mått mellan ny-/tillbyggnad och närmsta fastighetsgräns
 • visar avstånd mellan ny-/tillbyggnad och närmsta byggnad
 • visar in- och utfart till fastigheten.

Situationsplanen ska även visa eventuella ytor som ska hårdgöras, markuppfyllnader, nya murar och plank samt nya parkeringsplatser. Ska du riva någon byggnad, kryssa över byggnaden på situationsplanen.

Ta del av våra exempel på situationsplan:

Planritningen visar byggnaden sedd uppifrån. Den visar bland annat planlösningen, viktiga mått, fast inredning och hur huset kan möbleras i enlighet med tillgänglighetskraven från Boverket.
Ritningen ska vara i skala 1:100 och ha ritningshuvud, skallinjal och norrpil.

Planritningen

 • visar byggnadens yttermått
 • visar entrén med entrépil
 • visar var dörrar, fönster och trappor är placerade
 • visar vad varje rum ska användas till ex sovrum, kök
 • visar varje rums storlek i kvadratmeter
 • visar sektionsmarkering
 • visar eventuell eldstad, rökkanal och skorsten.

Ta del av våra exempel på planritning:

Fasadritning visar husets fasader sedd rakt framifrån. Förutom att visa fasadens utseende visar den marknivån, viktiga mått och vilka material och kulörer som ska användas.
Ritningen ska vara i skala 1:100 och ha ritningshuvud samt skallinjal.

Fasadritningen

 • visar alla fasader på det du ska uppföra
 • visar material- och kulörbeskrivning, vilka material och färger du valt
 • visar vilket väderstreck fasaderna vetter mot t ex fasad mot norr
 • visar anslutning till mark
 • visar både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade, om markhöjderna ska förändras.

Ta del av våra exempel på fasadritning:

Sektionsritningen visar en genomskärning av huset. Den visar bland annat våningsplan, bjälklagens placering, viktiga mått, rumshöjder och taklutning. Ritningen ska vara i skala 1:100 och ha ritningshuvud samt skallinjal.

Sektionsritningen

 • visar takvinkel i grader
 • visar byggnadshöjd/nockhöjd/totalhöjd
 • visar rumshöjden
 • visar färdiga golvnivåer (FG)
 • visar grundläggning, t ex krypgrund, platta på mark
 • anger anslutning till mark.

BILD höjd = takhöjd/byggnadshöjd/nockhöjd

Ta del av våra exempel på sektionsritning:

Markplaneringsritningen visar befintliga och planerade markåtgärder sedd uppifrån.
Ritningen ska vara i skala anpassad till projektet, t ex 1:400 och ha ritningshuvud, skallinjal och norrpil.

Markplaneringsritningen

 • visar nya och befintliga marklinjer
 • visar relevanta plushöjder
 • visar byggnadens placering
 • visar färdig golvhöjd (FG)
 • hur tillgänglighet på tomten tillgodoses, t ex hur man når entrén
 • vilka markbeläggningsmaterial som ska användas, t ex asfalt eller marksten
 • visar anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten.

Marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning samt avstånd till fastighetsgräns. Ritningen ska vara i skala anpassad till projektet, t ex 1:400 och ha ritningshuvud, skallinjal och norrpil.

Marksektionsritningen

 • visar nya och befintliga marklinjer
 • visar relevanta plushöjder
 • visar byggnadens placering
 • visar färdig golvhöjd (FG)
 • hur tillgänglighet på tomten tillgodoses, t ex hur man når entrén
 • vilka markbeläggningsmaterial som ska användas, t ex asfalt eller marksten
 • visar anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten.

Detaljritning

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, portar och balkonger. En detaljritning kan behövas för att visa till exempel ny takkupa, balkong eller ett balkongräcke.

Elevationsritning

Elevationsritningen visar till exempel fristående altan, mur, pergola, plank, spaljé eller staket sedda rakt framifrån. Ersätter fasadritning enklare byggnationer.

Konstruktionsritning

Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion. Hur den är uppbyggd, vilka komponenter som ingår, deras dimensionering och hur de ska monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar med projektets svårighetsgrad. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar. Handlingen ska upprättas av en sakkunnig konstruktör. En konstruktionsritning kan exempelvis redovisa grundkonstruktion som stomme och takstolar, vägg med ingående delar, t ex panel, gips, isolering, avväxling och installationer som ventilation.

Takplan

Takplan är en planritning som visar taket sett uppifrån. Både det du ska bygga eller ändra på taket och befintliga installationer ska visas på den måttsatta takplanen. Takplan behövs till exempel vid installation av solenergianläggning på tak eller ändringar av takets utseende.

VA-ritning

Vatten- och avloppsritningar redovisar byggnadens vatten- och avloppssystem. Mängden VA-ritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

Ventilationsritning

Ventilationsritningar redovisar byggnadens ventilationssystem. Mängden ventilationsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende med projektets komplexitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:04