Överklaga beslut

Överklaga beslut

Vissa av kommunens beslut får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Det innebär att sökande part, grannar som andra vars rätt berörs av ärendet har möjlighet att överklaga taget beslut om det har gått honom eller henne emot. Detta gäller vid bygglov, marklov och förhandsbesked. I beslut som är överklagningsbara finns en besvärshänvisning med. När det kommer till rivningslov är det endast sökande och fastighetsägare som kan överklaga beslutet.

Överklagandehänvisning / Besvärshänvisning

En överklagandehänvisning kan även kallas besvärshänvisning.
I denna ska det framgå hur man överklagar ett beslut man är missnöjd med. Det ska även stå med hos vem man ska överklaga beslutet hos och vilken tidsram som gäller.
I det skrivna överklagandet måste det framgå vilket beslut som ska överklagas, samt vem som det är som överklagar beslutet.

När överklagan skickats in kontrolleras den av handläggare och en bekräftelse går ut till den som överklagat att överklagan inkommit samt om den inkommit inom rätt tid och att den som överklagar beslutet har rätt att överklaga.

Har du frågor
Om du har några frågor gällande ett specifikt ärende, får du gärna kontakta oss innan du överklagar.

Via mail: mbn@markaryd.se

Via telefon: 0433-720 00

Information om att överklaga ett ärende hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tänk på!

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte delgivits ska överklagandet ha kommit in inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagan


Nedan kan du kan läsa om hur man gör en öveklagan och vad en överklagan måste innehålla.

Hur man överklagar

I beslut som är överklagningsbara finns en besvärshänvisning med. Är du missnöjd med taget beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt.

Hos vem överklagar man

Nämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Skrivelsen/din överklagan ska lämnas skriftligen till Markaryds kommun via mail till: mbn@markaryd.se

Har överklagandet kommit in i rätt tid, överlämnas ärendet till Länsstyrelsen för prövning.

Tid för överklagande

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte delgivits ska överklagandet ha kommit in inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller dig som fått beslutet via brev alternativt fått kännedom om beslutet genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar eller fått ett meddelande om kungörelsen.

Vad ska ett överklagande innehålla

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer/ärendenummer.

Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

Uppge namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:07