Strandskydd

Här hittar du information om vad som gäller när du vill ansöka om strandskydd.

Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant.

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du:

 • ska bygga nytt inom strandskyddat område
 • ska ändra befintliga byggnader eller byggnaders användning inom strandskyddat område
 • ska utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
 • ska gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
 • ska sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område
 • din tilltänkta åtgärds placering är närmare än 100 m från närmsta strandlinje, eller närmare än 200 m för Hannabadsområdet.


Du behöver inte
ansöka om strandskyddsdispens om du:

 • ska utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen
 • åtgärden utförs med ett avstånd längre än 100 m från närmsta strandlinje (eller mer än 200 m för Hannabadsområdet).


Allt du behöver veta om strandskyddsdispens


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • ansökan
 • eventuellt ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • fotografier
 • situationsplan på kartunderlag.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år och inte har avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. Strandskyddsdispensen fritar inte sökanden från skyldigheter under annan lagstiftning. 

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det ska vara tydligt för din handläggare vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och ritade på vit bakgrund med rena svarta linjer.

En planritning visar en genomskärning av byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning visar byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Ska du bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Ange dina skäl varför du ska få dispens

Om du vill göra något inom strandskyddat område finns det möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant. Hos Länsstyrelsen i Kronobergs län kan du läsa mer om de olika skäl som finns och som du kan motivera i din ansökan.

Lämna in fotografi

För att handläggaren enklare ska kunna göra en första bedömning av din ansökan är det viktigt att du bifogar nyligen tagna fotografier över platsen.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om strandskyddsdispens.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om strandskyddsdispens. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Strandskyddsdispens” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:05