Bygga, bo och miljö

Strandskydd

Strandskyddet är en del av reglerna i miljöbalkens sjunde kapitel syftar till att långsiktigt skydda allemansrätten i strandområden och bevara en bra miljö för djur- och växtlivet på land och i vatten. Om det finns särskilda skäl kan dispens från strandskyddsbestämmelserna ges.

Här finns strandskydd

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

Vid Hannabadsjön i Markaryd är strandskyddet utvidgat till 200 meter. 

Nyttan med strandskydd

 • Strandskyddet finns för att alla ska kunna komma ner
  till stranden och inte bara den som  äger mark där. Det är nästan unikt för
  Sverige med allemansrätt och att alla kan komma fram till stranden.
 • Strandskyddet skyddar växter och djur. Strandkanten är en livsviktig barnkammare och matplats för många växter och djur.

Tack vare strandskyddet kan vi gå längs stranden, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg.

Förbjudet inom strandskyddat område

I strandskyddat område är det förbjudet att bygga eller ändra anläggningar och byggnader, ändra en byggnads användning, utöka din privata zon, gräva eller förbereda byggnationer. Det gäller även när det är du som äger marken.

Åtgärder som normalt är förbjudna:  

 • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, växthus, husbåt, bastu, stor tillbyggnad.
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad.
 • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Tillåtet utan dispens

Byggnader och anordningar som redan finns på platsen lagligt sedan tidigare får såklart finnas kvar och användas.

Det är oftast tillåtet att:

 • göra mindre renoveringar på hus och anläggningar. Däremot kan tillbyggnader och ändringar kräva dispens, om det medför ökad privatisering. 
 • göra en anordning som ligger helt och hållet inom tomtplatsen.

Dispens, ett måste om det är förbjudet

Du måste ansöka om dispens om du vill göra något som är förbjudet där det är strandskydd. Dispens är ett måste för att få bygga eller ändra.  

Bygglov och dispens är olika saker

Även om du har fått bygglov måste du också få dispens från strandskyddet. Du kan behöva en dispens från strandskyddet även när du inte behöver bygglov. Det gäller till exempel när du vill sätt upp en friggebod eller ett attefallshus.  

Villkor för dispens

För att du ska kunna få dispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Det du ska göra får därför inte: 

 • försämra allmänhetens tillgång till strandområden
 • försämra livsvillkoren för växt- och djurliv

Särskilda skäl krävs

Det behöver finnas ett särskilt skäl i lagens mening för att du ska kunna få dispens. Ett särskilt skäl kan endast vara något av följande sex skäl:  

 1. Platsen är redan tagen i anspråk, till exempel som privat tomt eller industritomt.
 2. Platsen är väl avskild från stranden av en större trafikerad väg, järnväg eller annan exploatering.
 3. Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och man kan inte placera den  utanför området. Inga särskilda naturvärden finns på platsen.
 4. Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför området.
 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
  intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
 6. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Exempel på saker som inte räknas som särskilda skäl:

 • området saknar särskilda värden
 • bara en liten del av området ska bebyggas
 • personliga skäl, som sjukdom eller anknytning till platsen
 • området används aldrig av besökare
 • terrängen är oländig eller svårtillgänglig

Ansökan om strandskyddsdispens

Du måste ansöka om dispens om du vill göra något som är förbjudet där det råder strandskydd. Dispens är ett måste för att få bygga, ändra, uppföra anläggningar och göra större åtgärder.

Ansökan om strandskyddsdispens skickar du till Miljö- och byggenheten antingen via post eller digitalt till mbn@markaryd.se.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

 • Ansökan om strandskyddsdispens.
 • Ändamålet med anläggningen eller åtgärden.
 • Situationsplan där byggnadens placering markeras ut samt måttsättas till närmsta strandlinje och fastighetsgräns.
 • Beskrivning av mark- respektive vattenområdets naturtyp.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

 Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så behövs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Kontakta miljö- och byggenheten eller Länsstyrelsen i Kronobergs län för att vara säker på om undantaget gäller dig. 

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020 10:34

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60