Bygga, bo och miljö

Rivningslov

Ska du riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov.

Vad innebär rivning?

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad är åtgärden ändå att betrakta som rivning.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov för den nya platsen. 

Inom detaljplan

Inom detaljplan krävs det rivningslov om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad eller flytta en byggnad från en plats till en annan (observera att det sedan oftast krävs bygglov för att placera byggnaden på den nya platsen).  

Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser

I dessa områden behöver du inte rivningslov. Men vill du riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad behöver du lämna in en anmälan om rivning.

Vid rivning av komplementbyggnad såsom garage, carport, förråd eller likvärdigt behövs varken lov eller anmälan.

Anmälan krävs dock alltid för rivning av huvudbyggnader såsom enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus, skolor, industribyggnader med flera. 

Rivning av byggnader som inte kräver bygglov

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.  

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

  • Ansökan om rivningslov eller anmälan.
  • Eventuellt även ansökan om bygglov för ny placering.
  • Situationsplan där byggnaden eller delen av byggnaden som avses rivas markeras ut.
  • Kontrollplan för rivning och miljöinventering (går bra att använda sig av föreslagen kontrollplan framtagen av kommunen ifall sökande önskar). Det krävs alltid en kontrollplan för rivning när åtgärden är lov- eller anmälningspliktig.
  • Anmälan av kontrollansvarig (behövs inte om man river i egen regi).

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så krävs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Blanketter finns på Blanketter och e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

Tillstånd enligt annan lagstiftning

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel, kan det krävas anmälan eller tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturminneslagen. 

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovhandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan.

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020 10:34

Kontakt

Laszlo Harmath

Bygglovhandl/Byggnadinsp

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195