Ovårdad tomt och byggnad

Ovårdad tomt och byggnad.

Du som äger en tomt eller en byggnad är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick. Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter. Dessa krav ställs enligt plan- och bygglagen (PBL).

Denna skyldighet syftar till att minska risken för olyckor och se till att olägenheter inte uppkommer för trafik eller människor. Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägaren håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

På Boverkets hemsida kan du läsa om exempel på vad som kan anses vara ovårdad tomt.

Information om ovårdad tomt och byggnad

Det är miljö- och byggnadsnämnden i kommunen som har tillsynsansvaret över att reglerna i plan- och bygglagen följs och som har tillsyn över att fastighetsägare vidtar rättelse om det behövs för att följa plan- och bygglagen.

Tillsynsanmälan
Om din granne har ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan. Bifoga gärna fotografier om du använder e-post. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar in blir offentlig handling.

Anmälan skickar du till mbn@markaryd.se

Ring om du vill vara anonym
Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post.
Du kan välja att vara anonym när du ringer in till kommunen.

Tänk på!

Du är skyldig att se till att din fastighet är i ett vårdat skick, oavsett om du bor på den eller inte.

Förklaring på olika begrepp


Du kan läsa om vad de olika begreppen nedan innebär.

Ovårdad tomt

Din tomt ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdat. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Häckar och annan växtlighet får inte växa så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Högt gräs och maskrosor räknas inte som att tomten är ovårdad.

Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att röja på tomten. Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som byggnadsnämnden bestämt.

Mer information om bestämmelser gällande häckar och buskar finns i vår broschyr: Klipp häcken - du kan rädda liv , 239 kB, öppnas i nytt fönster.


Privata träd

En återkommande fråga är vad som gäller för träd på grannens tomt, eller rötter, som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar problem. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns. Kommunen ingriper inte i sådana ärenden eftersom det är en civilrättslig sak.

I Jordabalken 3 kap 2 § anges vilka rättigheter du har som granne om en rot eller gren tränger in på din fastighet från en grannes fastighet.

Förfallen/ovårdad byggnad


Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Det finns en skyldighet att hålla sin byggnad hel och ordnad. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till områdets karaktär och byggnadens kulturhistoriska, historiska eller miljömässiga värde. Skyldigheten gäller oavsett om du bor på fastigheten eller någon annanstans.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga eller reparera huset. I de fall huset skulle vara väldigt skadat kan byggnadsnämnden besluta om förbud att använda det eller att det måste rivas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:03