Nybyggnad flerbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt flerbostadshus.

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt flerbostadshus.

Ska du bygga inom detaljplanerat område, titta i detaljplanen vad som gäller för ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Ska du bygga utanför detaljplanerat område har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. Då får du veta om platsen är lämplig att bygga på, innan du söker bygglov.

Allt du behöver veta om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

  • ansökan
  • anmälan kontrollansvarig
  • markplaneringsritning
  • ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • situationsplan på kartunderlag.

Bygger du utanför detaljplanelagt område behöver du även:

  • redovisa hur du planerar att lösa hanteringen av vatten och avlopp på din fastighet.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din byggnation av nybyggnad av flebostadshus. Innan du tar din byggnation i bruk måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Kontakta oss via mail och uppge vilken fastighetsbeteckning det gäller, så skickar vi detaljplanen mot en avgift enligt antagen taxa. Innan vi skickar ut dina begärda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av detaljplanen.

Ja, jag vill begära ut detaljplanehandlingar

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Tänk på att vid nybyggnad eller ombyggnad kan det behövas en ny adress. På länken nedan kan du läsa mer om hur man ansöker om adressättning och/eller lämnar information till lägenhetsregistret. 

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

För enkel tömning av avfallskärlen behöver du tänka på deras placering med avstånd till tomtgräns.
På SSAM:s hemsida kan du läsa mer om vad det är som gäller för lättillgänglig sophämtning.

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och ritade på vit bakgrund med rena svarta linjer.

En planritning visar en genomskärning av byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning visar byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Ska du bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Gör klart din markplaneringsritning

En mark­planerings­ritning visar hur du tänkt planera din tomt. På ritningen ska du ange markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande.

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplanerings­ritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. Du kan använda situationsplanen som underlag när du skapar en markplaneringsritning.

Lämna in en servisanmälan till VA

Du behöver lämna in en servisanmälan om din fastighet är innanför detaljplanelagt område eller ansluten till kommunalt VA (vatten och avlopp) och du ska:

  • ansluta din byggnad till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga nytt eller bygga till
  • hårdgöra en yta på din fastighet, exempelvis asfaltera eller stensätta din uppfart.

Även om du inte ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du skicka in en servisanmälan eftersom din åtgärd kan komma att påverka dagvattensystemet. För mer information om vatten, avlopp samt eventuella tillkommande kostnader.

Observera att även en liten förändring på fastigheten kan innebära en extra anläggningsavgift på mer än 20 000 kr.

Du gör din anmälan antingen via e-tjänst eller genom att fylla i blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anlita en kontrollansvarig

Du behöver en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram rätt handlingar, ta fram kontrollplan och är med vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. En kontrollansvarig hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked.

Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

I din bygglovsansökan ska du ange vem du har anlitat som kontrollansvarig. Detta gör du när du skickar in din ansökan. Du kan även i efterhand komplettera via e-tjänsten.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga som certifierats av RISE eller av Kiwa på följande länkar:

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om bygglov.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Bygglov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:01