Bygga, bo och miljö

Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) krävs det bygglov för att bygga en ny
byggnad, göra en tillbyggnad eller ändra en byggnads användning. Det krävs även bygglov för en mängd andra åtgärder som exempelvis plank eller stödmurar. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det nybyggda utan slutbesked. Egentligen står benämningen ”olovligt byggande” för samtliga åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.

Vad är miljö- och byggnadsnämndens roll?

Det är miljö- och byggnadsnämndens uppgift att se till att plan- och bygglagens regler efterlevs. Miljö- och byggnadsnämnden kan få kännedom om ett svartbygge genom att en enskild person anmäler, genom en annan myndighet eller genom att nämnden själv upptäcker olovligheter och på egen hand väljer att starta ett ärende.

Andra olovligheter

Andra åtgärder som kan strida mot plan- och bygglagen:

  • Utföra en åtgärd som kräver marklov eller rivningslov innan lov har sökts och startbesked givits.
  • Inte göra en anmälan för en åtgärd som är anmälningspliktig.
  • Ta en byggnation i bruk innan du har fått ett slutbesked.
  • Underlåta att underhålla din tomt så att den blir ovårdad.
  • Inte bygga enligt det bygglov du fick.

Dessa åtgärder kan också vara byggsanktionsgrundande. För att åtgärda olovligheter kan byggnadsnämnden förelägga den som utfört åtgärden att rätta till dem. 

Sanktionsavgifter och förelägganden

Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan
startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta
medföra sanktionsavgifter. Du kan även få en sanktionsavgift om lovet beviljas
i efterhand, men det ska inte ges om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften ska tas ut även om det olovliga utförts i god tro. 

Måste jag betala straffavgift ifall jag byggt utan bygglov?

Om du utför en lov eller anmälningspliktig åtgärd utan lov och startbesked ska enligt plan- och bygglagen en byggsanktionsavgift tas ut. Detta eftersom startbesked ger dig klartecken att börja bygga.

Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av byggnad eller åtgärd det handlar om samt dess storlek. Hur byggsanktionsavgiften räknas ut finns att läsa i 9 kapitlet plan- och byggförordningen (2011:338) alternativt kan du räkna ut ungefär hur mycket ditt olovliga byggande kommer att kosta på Boverkets hemsida. 

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovhandläggare om du har frågor eller vill veta mer om olovligt byggande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020 10:34

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60