Olovligt byggande

Olovligt byggande och tillsyn.

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller flytta in i en byggnad utan slutbesked.

Information om olovligt byggande och tillsyn

Det är miljö- och byggnadsnämnden i kommunen som har tillsynsansvaret över att reglerna i plan- och bygglagen följs och som har tillsyn över att fastighetsägare vidtar rättelse om det behövs för att följa plan- och bygglagen.

När vi på miljö- och byggenheten har fått en tillsynsanmälan från allmänheten om olovligt byggande, eller vi själva upptäckt ett så kallat svartbygge måste vi som tillsynsmyndighet göra tillsyn, det vill säga granska det som misstänks vara en olovlig åtgärd på en fastighet.

Olovligt byggande kan leda till sanktionsavgifter och kan också leda till rivning av det som byggts. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver lov eller anmälan innan du börjar bygga.

Vad är olovligt
Ta reda på vad som kräver lov och anmälan innan du påbörjar en åtgärd. Det är exempelvis olovligt att börja bygga utan ett startbesked eller att flytta in i en byggnad utan ett slutbesked.

Har du fått lov är det viktigt att du läser igenom hela beslutet med vad som gäller för startbesked och slutbesked. Om du under byggtiden vill göra ändringar ska du meddela miljö- och byggnadsnämnden innan du påbörjar dem. Tänk på de flesta ändringar kräver nya handlingar, nytt beslut och medför en ytterligare avgift.

Gamla olovliga åtgärder
Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan miljö- och byggnadsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär däremot inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Inom en sådan ändring kan kommunen ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.

Anmälan och frågor om svartbygge
Om du tror att någon till exempel har påbörjat en olovlig byggnation/åtgärd eller om din granne har ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan. Bifoga gärna fotografier om du använder e-post. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar in blir offentlig handling.

Anmälan skickar du till mbn@markaryd.se

Ring om du vill vara anonym
Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post.
Du kan välja att vara anonym när du ringer in till kommunen.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din förändring, byggnation eller installation. Innan du tar din åtgärd i bruk måste du få ett beslut om slutbesked, annars blir ditt ärende ett olovligt byggande.

Förklaring på olika ingripande och påföljder


Du kan läsa om vad de olika ingripande och påföljderna nedan innebär.

Byggsanktionsavgift

En byggsanktionsavgift ska tas ut om

  • byggnadsarbeten påbörjas innan startbesked har lämnats
  • det som byggts har tagits i bruk innan slutbesked har lämnats

Byggsanktionsavgifterna är mycket kännbara. Beloppet bestäms av 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338). Det är miljö- och byggnadsnämnden som ska ta ut byggsanktionsavgift.

Föreläggande

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av miljö- och byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Ingripande eller förbud

Under vissa förutsättningar kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Det kan exempelvis vara om ett bygge innebär risk för människors liv eller hälsa.

Verkställighetsmedel

Om ett föreläggande eller förbud inte följs så har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att använda sig av olika medel, till exempel vite och handräckning, för att uppmana fastighetsägaren att följa beslutet.

Särskilda regler för vissa områden

Utöver den vanliga tillsynen inom bygg- och markåtgärder så finns det särskilda regler och krav inom vissa områden. Dessa områden är:

  • enkelt avhjälpta hinder
  • obligatorisk ventilationskontroll (så kallad OVK)
  • hissar och andra moterdrivna anordningar.

Fler tillsynsmyndigheter

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd är skyldiga att ha tillsyn genom vad som framgår i plan- och bygglagen. Det finns dock vissa störningar och olägenheter som kan uppkomma utanför denna lagstiftning och som ska hanteras av andra tillsynsmyndigheter. Exempel på sådana myndigheter är Länsstyrelsen, Boverket och Arbetsmiljöverket.

Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd om det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:02